UW IDEALE PARTNER IN VERHUUR EN SERVICE
OP ELK TERREIN
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home > Privacy Policy >

Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING AIR PLUS BVBA

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten, bezoekers en gebruikers is voor ons heel belangrijk. Daarom willen wij u, aan de hand van dit privacybeleid, zo goed mogelijk informeren welke gegevens bij uw bezoek van onze website en bij het invullen van het contactformulier verzameld en/of bewaard worden, de redenen meedelen waarom we dit doen en over welke controlemogelijkheden u beschikt.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Air Plus BVBA kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Air Plus BVBA en/of omdat u deze zelf, bij het invullen van een contactformulier op de website, aan Air Plus BVBA verstrekt.

 

Air Plus BVBA kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

-Uw voor- en achternaam

-Uw adresgegevens

-Uw telefoonnummer

-Uw e-mailadres

-Uw IP-adres

  

VERWERKINGSDOELEINDEN

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming om de volgende redenen : noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst ; noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting ; noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen.

Air Plus BVBA verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.  Daarnaast kan Air Plus BVBA uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het leveren van onze producten.

 

BEWARINGSTERMIJN

Air Plus BVBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.  De persoonsgegevens, verwerkt voor klantenbeheer, zullen bewaard worden gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op het gebied van boekhouding) met een maximum van 10jaar na het laatste contact. 

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

Air Plus BVBA verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden binnen de Europese Economische Ruimte, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Air Plus BVBA garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 

RECHT VAN INZAGE, AANPASSING EN VERWIJDERING

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te laten verwijderen.  Bovendien hebt u het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere vennootschap (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm).

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, overdraging of verwijdering per aangetekend schrijven sturen naar Air Plus BVBA op onderstaande contactgegevens.  Air Plus BVBA zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

KLACHTEN

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel of via commission@privacycommission.be).

 

BEVEILIGING

Air Plus BVBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk zou hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Air Plus BVBA verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Air Plus BVBA via info@airplus.be.

 

 

 

Air Plus BVBA is als volgt te bereiken:

Vestigings- en postadres : Hoge Buizen 59 te 1980 Zemst

BTW-nr : BE0471.270.639

Telefoon :  +32 (0) 2 251 25 00

E-mailadres : info@airplus.be

Website : www.airplus.be

 

 

 

 

 

 

19/11/2018

AIR PLUS WERFT AAN!

Service technieker
voor binnen- en buitendienst

lees meer
Air Plus bvbaHoge Buizen 59
1980 Zemst, Belgium

Tel.:   +32 2 251 25 00
Fax:   +32 2 251 09 90

E-mail:
BTW: BE 0471.270.639
Deze website wilt gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden.