ALGEMENE VOORWAARDEN

HomeALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van materieel, machines en diensten door Air Plus BV aan een klant (‘de koper’)

De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de verkoopovereenkomst, met uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden van de koper. Er kan alleen van worden afgeweken, na schriftelijke goedkeuring door Air Plus.

De koper erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren. De Last Shot Rule zal niet van toepassing zijn.

Door het ondertekenen van de verkoopovereenkomst/bestelbon/afleverbon verklaart de koper zich akkoord met deze algemene verkoopvoorwaarden.

 1. Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord.
 2. Gewichten, afmetingen, vermogens, prijzen, rendementen, eventuele toebehoren en andere gegevens die voorkomen in catalogi, folders, omzendbrieven, reclameadvertenties, gravures, prijslijsten, mailings en emails worden gegeven ten titel van inlichting en kunnen afwijken van de realiteit. Deze gegevens bezitten slechts een bindende waarde indien het contract dit uitdrukkelijk vermeldt.
 3. De aangegeven leveringstermijnen in de verkoopofferte/verkoopovereenkomst, worden enkel bij wijze van benaderende inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis van onzentwege meebrengen. Overschrijding van de termijnen kan onder geen enkele voorwaarde, ook niet na ingebrekestelling, aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst noch tot enige schadevergoeding. De koper heeft op geen enkel ogenblik het recht een laattijdige levering te weigeren.
  De koper dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door de verkoper op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de verkoper te vergoeden.
  Indien de koper niet in ontvangst neemt op de datum die in de overeenkomst vermeld wordt, is hij niettemin verplicht de normale vervaldag van de aan de levering verbonden betalingen niet uit te stellen. De verkoper zorgt voor het opslaan van het materieel op kosten en risico van de koper. Het materieel wordt verzekerd door de verkoper op verzoek van de koper en op kosten van deze laatste.
  Zullen worden beschouwd als oorzaak van vrijstelling, indien ze ontstaan na het afsluiten van de overeenkomst en de uitvoering ervan beletten: arbeidsconflicten en alle andere oorzaken zoals brand, mobilisatie, opvordering, embargo, verbod van overmaken van deviezen, oproer, oorlog, gebrek aan vervoermiddelen, algemeen gebrek aan bevoorrading , energiebeperkingen indien deze onafhankelijk zijn van de wil van de partijen en de fabrikant van de goederen die voorwerp uitmaken van de verkoopovereenkomst.
  Voor al onze verkopen zijn de transportkosten naar de afgesproken plaats van levering in alle gevallen ten laste van de koper. Wanneer de verkoper zich met het vervoer belast, handelt hij enkel als lasthebber van de koper. De koopwaren, zelfs vrachtvrij verzonden, reizen op risico van de koper, aan dewelke het alleen toekomt de staat van de colli en de koopwaren na te gaan bij hun aankomst, teneinde gebeurlijk zijn verhaal tegen de vervoerders te kunnen nemen.
 4. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur contant betaalbaar. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse interest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 250,00 EUR. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding en invorderingskosten.
  Goederen blijven de eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de koper vanaf het moment van verkoop van het goed.
 5. Wanneer de koper zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de verkoper het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.
  In geval van verbreking zullen al de sommen die de koper ons zal gestort hebben in uitvoering van de koop ons behouden blijven ten titel van forfaitaire en onverminderbare strafclausule. Het minimum van deze vergoeding wordt vastgesteld op 33% van de verkoopprijs, onverminderd nochtans verdere schadevergoeding zo nodig.
 6. De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien en te controleren. Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk en ten laatste 15 kalenderdagen na de levering door middel van een aangetekend schrijven aan de verkoper worden gemeld. Na die termijn staat de verkoper enkel nog in voor verborgen gebreken die het materiaal ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover de verkoper de gebreken kende of behoorde te kennen.
  De koper verwittigt de verkoper uiterlijk binnen de 15 kalenderdagen, na het ontdekken van het verborgen gebrek, van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een gedetailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de koper niet op.
 7. De verkoper waarborgt het nieuwe geleverd materieel tegen elk materieel of constructiegebrek gedurende een periode die afhankelijk is van de toegestane garantieperiode door de fabrikant van het materieel. Veelal komt dit overeen met een standaard periode van twaalf maanden, behalve indien een afwijkende opzeg van deze waarborg in het contract wordt vermeld.
  De koper die beweert dat er een gebrek of tekort is aan het verkochte materieel is gehouden dit gebrek te bewijzen en op zijn kosten aan de verkoper de stukken die hij gebrekkig oordeelt terug te sturen voor onderzoek.
  De herstelling of de omruiling zullen geen aanleiding kunnen geven tot enige vergoeding, noch welke deelname ook van de verkoper in de nodige arbeidskosten voor het demonteren en het monteren, noch in de kosten van vervoer of installatie, noch in de kosten ten gevolge van het stilleggen van het materieel. De defecte, vervangen stukken blijven onze eigendom. Volgens uitdrukkelijke overeenkomst is onze waarborg strikt beperkt binnen de hierboven aangeduide grenzen.
  Zij kan niet worden uitgebreid tot de breuken, beschadiging, ongevallen, enz. die te wijten zijn aan een overdreven of abnormaal gebruik, een gebrek aan zorg, een tekort aan onderhoud of onderhoud door techniekers die niet bij Air Plus werkzaam zijn, erkend en/of opgeleid zijn, een verzuim of de onervarenheid van degenen die zich van het materieel bedienen.
  Indien de verzending uitgesteld is, wordt de duur van de waarborg verlengd met de duur van de vertraging teneinde de koper toe te laten de duur van de proefperiode van het materieel volledig te benutten.
 8. Het ondertekenen door de koper van het bewijs van ontvangst sluit aanvaarding van de levering in zich.
 9. De verkoper is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, met uitzondering van de bepalingen in artikel 7. De aansprakelijkheid van de verkoper is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan de verkoper worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de koper als aan derden. De verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De koper dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.
 10. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de Ondernemingsrechtbank Antwerpen – afdeling Mechelen gebracht worden.

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN AIR PLUS BV

 1. Het materieel wordt verhuurd op basis van een normale werkdag van 8 draaiuren (werken in 1 ploeg), een week van maximaal 40 draaiuren (5 werkdagen) of 4 weken van maximaal 160 draaiuren (20 werkdagen). Werken tijdens het weekend worden aangerekend aan dezelfde voorwaarden.
 2. Indien een machine of gereedschap wordt gebruikt voor 2 of 3 ploegen per dag worden de extra draaiuren supplementair verrekend (enkel van toepassing voor draairegimes bij mobiele compressoren en generatoren).
 3. BTW, alle gangbare taksen en vervoer zijn ten laste van de huurder. Transport kan door Air Plus verzorgd worden, indien op voorhand aangevraagd en zo vermeld met prijsopgave in de offerte. Lostijd of wachttijd op locatie wordt verrekend in regie aan het respectievelijke standaard werkuurtarief.
 4. Bij transport door Air Plus dient het terrein goed bereikbaar en berijdbaar te zijn. Air Plus kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan terreinen waar er van de verharde wegen moet afgeweken worden.
 5. De huurder betaalt een waarborg voor het gehuurde materieel gelijk aan de huurprijs voor 4 weken. Tenzij anders in de offerte vermeld, wordt de huur vooraf betaald.
 6. De huurder dient de meegeleverde handleiding te lezen en zich te vergewissen van de nodige veiligheidsvoorschriften en de start- en stopprocedures alvorens de machine in werking te stellen. Indien de handleiding door omstandigheden niet ter beschikking is, mag de machine niet worden gestart zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Air Plus.
 7. De aanvaarding door Air Plus van teruggebracht materieel heeft geen betrekking op de staat van het materieel. Air Plus heeft het recht een schadevergoeding te eisen voor schade die na retour bij controle van het materieel wordt ontdekt.
 8. Het materieel wordt gereinigd en volgetankt aangeleverd, en dient in dezelfde staat terugbezorgd te worden. Brandstofverbruik is steeds ten laste van de huurder. Opvulling van de brandstoftank na afloop van de huurperiode kan door Air Plus gebeuren en wordt op de factuur aan dagprijs verrekend incl. fuelmanagementskost.
 9. Enkel diesel volgens de norm DIN EN 590 (=diesel extra) mag in de dieselgestookte machines getankt worden. Indien de huurder zelf opvult, dient er bij retour van de machines een afleverbon van de dieselleverancier voorgelegd te worden. Opgelet: de kleinere stroomgroepjes tot en met 6kVA worden opgevuld met benzine Euro 95! Schade aan de machine door verkeerd brandstofgebruik is ten laste van de huurder!
 10. De onderhoudsbeurten worden na oproep van de huurder door Air Plus uitgevoerd. Enkel de gebruikte materialen zoals filters en olie worden in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 11. Het einde van de huurperiode moet telefonisch gemeld en schriftelijk bevestigd worden.
 12. Gegevens met inbegrip van huurtarieven zijn vatbaar voor eventuele wijzigingen zonder voorafgaandelijk bericht.
 13. Het gehuurde materieel dient door de klant te worden beveiligd tegen diefstal en vergrendeld met een slot.
 14. De klant dient het materieel te verzekeren voor eventuele schade, brand, diefstal en overstroming, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Klant kan deze verzekeringsverplichting afkopen door het betalen van een insurance waiver (7% op huurbedrag, zie uitleg onder).
  De door de klant gehuurde aanhangwagens of getrokken machines dienen door de huurder verzekerd te worden inzake burgerlijke aansprakelijkheid in de polis van het trekkende voertuig.
  Indien de klant zelf zorgt voor een trekkend voertuig bij transport van een aanhangwagen of getrokken machine, dan dient de bestuurder van dit voertuig over het correcte rijbewijs te beschikken (BE of CE).
 15. De verplichtingen en aansprakelijkheden van Air Plus beperken zich tot wat in de offerte wordt vermeld. In geen geval kan Air Plus aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade of gevolgschade van de huurder.
 16. Prijzen zijn exclusief BTW en exclusief brandstofverbruik.
 17. Facturen zijn betaalbaar de 30 e dag na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen en vermeld op de factuur.
 18. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest gevorderd. Deze interest wordt berekend op basis van de referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank vermeerderd met 6% per jaar.
 19. Alle Air Plus overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch Recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van de vestigingsplaats van Air Plus.
 20. Door het ondertekenen van de huurovereenkomst en het in ontvangst nemen van het gehuurde materieel verklaart de huurder zich akkoord met deze algemene huurvoorwaarden.

OPGELET : OPMERKING BETREFT GENERATOREN EN ELEKTRISCH MATERIAAL :

De huurder is verplicht de machines op de werf te laten keuren door de bevoegde instanties alvorens ze in dienst te nemen.

Indien de machine langer dan 12 maanden op dezelfde plaats wordt gebruikt, dient een herkeuring plaats te vinden.

Toelichting Afkoop Verzekeringsverplichting volgens Algemene verhuurvoorwaarden

Verzekeringsverplichting:

Alle Air Plus materieel is standaard BA verzekerd. De huurder is verplicht een verzekeringsovereenkomst te sluiten ten behoeve van Air Plus

voor alle schade die Air Plus kan lijden door verhuur van het huurobject aan de huurder. Hiermee dient de huurder ervoor te zorgen dat wanneer Air Plus schade lijdt door verhuur van het huurobject aan de huurder, het evenement waardoor Air Plus schade lijdt, gedekt is onder de door de huurder afgesloten verzekeringsovereenkomst.

Air Plus dient als begunstigde onder de verzekeringsovereenkomst te worden aangemerkt. Verder dient Air Plus een eigen aanspraak tegenover verzekeraars te hebben met het doel dat zij haar schade volledig vergoed krijgt behoudens een qua hoogte gebruikelijk eigen

risico.

*Afkoop Verzekeringsverplichting (Insurance Waiver):

De huurder kan deze verplichting gedeeltelijk afkopen mits toeslag van 7% op de verhuurprijs materialen en dit gedurende de looptijd van de betrokken huurovereenkomst.

Verlies van gehele sets door diefstal, brand, overstromingen, andere onvoorzienbare schade veroorzaakt door van buitenaf komende gevaren of wegtransport kan afgekocht worden voor:

 1. Mobiele sets voor de opwekking van elektriciteit;
 2. Mobiele sets voor koeling en klimaatbeheersing;
 3. Mobiele compressoren
 4. Lichtmasten

Voor het overige blijft op de huurder de plicht rusten een in de vorige alinea genoemde verzekering ten behoeve van Air Plus af te sluiten voor:

 1. Losse onderdelen zoals kabels, pompen, verdeelpanelen, buffertanks etc.
 2. Gevolgschades door fouten van de huurder tijdens het gebruik;
 3. Het verwijderen van watervervuiling.

Artikel 16 mbt gevolgschade van de algemene huurvoorwaarden blijven steeds van toepassing.

Voorwaarden afkoop verzekeringsverplichting:

 • De afkoop verzekeringsverplichting dekt géén schade door grove schuld of opzettelijk aangebrachte schade, schade door verwaarlozing en/of gebrek aan normaal onderhoud, slijtage, atoomreactie en diefstal van een onbeheerde locatie;
 • Bij diefstal moet de huurder direct (binnen 24 uur) aangifte te doen bij de politie, en Air Plus hiervan direct telefonisch en schriftelijk op de

hoogte stellen onder overlegging van een geldig proces-verbaal;

 • Alle schades moeten binnen 24 uur na ontstaan gemeld worden met duidelijke omschrijving van oorzaak van ontstaan, omdat het voor verzekeraars onmogelijk is om schades achteraf te honoreren;
 • Vermissing van materieel met een andere oorzaak dan diefstal zijn niet gedekt.

De huurder blijft ook bij afkoop van de verzekeringsplicht een eigen risico van 10% van de verzekerde waarde met een minimum van € 3.000,00 verschuldigd tenzij het schadebedrag lager is. In dat geval is de huurder het schadebedrag verschuldigd. De hoogte van het bedrag

verschuldigd voor het gedeeltelijk afkopen van de verzekeringsplicht wordt in alle Air Plus offertes weergegeven.

Bewijs van verzekering:

Bij afsluiten van de verplichte verzekering óf het afkopen van de verzekeringsverplichting is de huurder verplicht een bewijs te overleggen dat

het gehuurde is verzekerd zoals in vorige alinea’s bedoeld tenzij anders overeengekomen met de commerciële dienst van Air Plus.